Baldacchino

Da Dizionario Sinonimi.

Sinonimi Baldacchino